Print Friendly, PDF & Email

Stacje elektroenergetyczne dużych mocy wymagają odpowiednich budynków technicznych. Oferujemy wykonanie prefabrykowanych obudów, spełniających wszystkie wymagania odbiorcy. Na program użytkowy obudów składają się pomieszczenia techniczne – nastawnia, urządzenia łączności, rozdzielnie, akumulatorownie, zespoły kompensacyjne, oraz pomieszczenia socjalne. Wielkość obiektów jest dowolna, dostosowana ściśle do potrzeb danej inwestycji.

Obiekt skonstruowany jest z izolowanych termicznie prefabrykowanych, przestrzennych elementów żelbetowych składających się ze skrzyni fundamentowych pełniących także funkcję piwnic kablowych, segmentów i płyt budynku stacji oraz stropodachu – płyt żelbetowych opartych swobodnie na ścianach. Ściany elementów są połączone sztywno z płyta posadzkową, a ściany fundamentów z płytą denną. Zbrojenie elementów jest łączone galwanicznie, połączone z zaciskami uziomowymi. W ścianach fundamentu osadzane są szczelne przejścia na kable według wytycznych technologicznych. Zgodnie z wytycznymi inwestora wewnątrz obudowy montowane są podłogi techniczne, okładziny kwasoodporne, instalacje elektryczne, sanitarne, elementy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Elementy obudowy prefabrykowane są w zakładzie producenta, a swą wielkością dostosowane do standartowego transportu drogowego. Prefabrykacja pozwala na maksymalne skrócenie czasu montażu obudowy, który zwykle nie przekracza trzech dni.

Realizacja zadania trwa ok. 4 tygodni od chwili uzgodnienia dokumentacji, i w większości odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Czas montażu w miejscu przeznaczenia został zminimalizowany, co pozwala znacznie ograniczyć terminy wyłączenia stacji z użytku (w przypadku rozbudowy/przebudowy już istniejącej stacji). Standaryzacja elementów i pomieszczeń pozwala dokładnie dopasować parametry obudowy do potrzeb inwestora.

Galeria realizacji stacji GPZ:

 

W roku 2012 prefabrykowany budynek techniczny GPZ produkcji ATLAS został wyróżniony Złotym Medalem przyznanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Złoty Medal MTP 2012

Do pobrania