Print Friendly, PDF & Email

Stacje redukcyjno-pomiarowe wysokiego ciśnienia (tzw. stacje I stopnia, powyżej 1,6 MPa) to zwykle obudowy wielosegmentowe, wyposażane zwykle w dwa ciągi redukcyjne – podstawowy i rezerwowy, oraz aparaturę pomiarową i automatyczną regulację.

Obudowy wielosegmentowe są konstrukcjami żelbetowymi, możliwe jest także wykonanie obudów w wersji metalowej. Najczęściej obudowy stanowią połączenie części technologicznej z kotłownią i pomieszczeniami AKP (aparatury kontrolno-pomiarowej). Realizacja tego typu obudowy możliwa jest przez zastosowanie systemowej ściany gazoszczelnej.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają stosowanie obudów w strefach zagrożenia wybuchem. W zależności od potrzeb technologicznych możliwe jest swobodne kształtowanie podziału wewnętrznego. Segmentowa konstrukcja pozwala kształtować dowolnie bryłę stacji, w zależności od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy, usytuowania i otoczenia obiektu.

Obudowy mogą byś wyposażone w izolację akustyczną, w tym tłumiki instalowane na urządzeniach wentylacyjnych.

Obudowy stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia spełniają wymagania określone w normach PN-EN, ZN-PGNiG oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 4 czerwca 2013 r., poz. 640).

Do pobrania